Algemene voorwaarden TUIN-IN

ALGEMEEN

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen van het bedrijf TUIN-IN.

ARTIKEL 1 – Definities

Opdrachtnemer: TUIN-IN tuinontwerp, tuinadvies, tuininrichting, een bedrijf deskundig op het gebied van tuinontwerp, tuinadvies, plantadvies, beplantingsplannen, tuininrichting, hierna te noemen TUIN-IN.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een offerte, dienst of levering vraagt van TUIN-IN of een overeenkomst heeft met TUIN-IN.

Opdracht: de door opdrachtgever verstrekte en door TUIN-IN aanvaarde opdracht met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 – Kwaliteit

TUIN-IN verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de afspraken met de opdrachtgever en de geldende professionele normen. Op TUIN-IN rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

ARTIKEL 3 – Offertes en Opdracht

TUIN-IN levert een offerte op basis van een behoefte-inventarisatie in de vorm van een gesprek, een telefoongesprek of een e-mailbericht. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij/zij essentiële informatie tijdig, volledig en duidelijk aanlevert.

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één kalendermaand, tenzij anders aangegeven. Alle in de offerte genoemde tarieven zijn exclusief btw.

Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en deze ondertekend retour stuurt of schriftelijk bevestigt, is er sprake van een opdracht. TUIN-IN aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.

Mondelinge voorstellen of aanbiedingen van TUIN-IN zijn niet bindend tenzij schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 4 – Wijziging opdracht

Wanneer een opdracht tussentijds uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze zal in overleg met de opdrachtgever apart door TUIN-IN geoffreerd worden en door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd worden.

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is TUIN-IN niet verplicht tuinontwerpen, tuinplannen of plantenlijsten die niet gereed zijn, te leveren. TUIN-IN heeft wel recht op betaling voor gedane arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

ARTIKEL 5 – Herziening van uitgewerkt ontwerp, beplantingsplan of plantenlijst

Indien na levering van een uitgewerkt ontwerp, beplantingsplan of plantenlijst een herziening of aanvulling nodig is, valt dit onder de afgesproken prijs. Meer herzieningen of aanvullingen kunnen apart in rekening worden gebracht. Als er in een uitgewerkt ontwerp, beplantingsplan of plantenlijst aanvullingen of veranderingen moeten worden aangebracht die buiten de in artikel 3 genoemde behoefte-inventarisatie vallen kunnen deze apart in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – Overmacht

In geval van overmacht zal TUIN-IN dit onmiddellijk melden bij de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van TUIN-IN opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht  gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht  de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Opdrachtgever is verplicht om het door TUIN-IN geleverde gedeelte van de opdracht af te nemen en te betalen.

ARTIKEL 7 – Eigendomsrecht

Het is de opdrachtgever niet toegestaan door TUIN-IN geleverde documenten te kopiëren, noch aan derden te overhandigen, zonder schriftelijke toestemming van TUIN-IN.

Bij inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

TUIN-IN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van TUIN-IN.

Voor het geval wordt geoordeeld dat TUIN-IN aansprakelijk is op grond van het voorgaande, geldt dat TUIN-IN jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van schade tot het maximale factuurbedrag.

Door TUIN-IN verstrekte gegevens zoals maten, gewichten, eigenschappen e.d. en gegevens in tekeningen, drukwerken, afbeeldingen door TUIN-IN verstrekt zijn voor TUIN-IN niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Voor het niet aanslaan of doodgaan van bepaalde gewassen kan TUIN-IN niet aansprakelijk worden gesteld evenmin als voor schade veroorzaakt door kabels of leidingen.

Schade veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld samenwerkingspartijen, vallen onder de verantwoordelijkheid van die partijen.

ARTIKEL 9 – Betaling

9.1       Betalingstermijn

De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij betaling later dan veertien dagen na factuurdatum is wettelijke rente verschuldigd. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.2       Betalingsverplichting

Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle overgedragen rechten opgeschort tot het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen.Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan gebruik te maken van hetgeen hem ter beschikking is gesteld.

9.3       Tussentijdse betalingen

TUIN-IN heeft het recht om gedurende een opdracht de tot op dat moment verrichtte werkzaamheden naar redelijkheid tussentijds en voor afronding van de totale opdracht in rekening te brengen. De betalingsverplicht is ook van toepassing als de opdrachtgever de geleverde ontwerpen of plannen nog niet in uitvoering heeft.

9.4       Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, moet de opdrachtgever het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten voldoen.

9.5       Beëindiging opdracht

Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat TUIN-IN de opdracht niet verder kan vervullen, heeft TUIN-IN het recht de opdracht neer te leggen met behoud van het recht op het volledige overeengekomen honorarium voor de betreffende opdracht.

ARTIKEL 10 – Geschillen

Op elke overeenkomst tussen TUIN-IN en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit een overeenkomst zullen partijen in eerste instantie in onderling overleg proberen op te lossen. Mocht dit onmogelijk blijken dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. De Rechtbank Breda is bevoegd.

TUIN-IN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 56882920 in het Handelsregister.